Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014,
zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2014 /v pondelok/ o 17.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) , schválenie programu /starosta obce
  3. Návrh na schválenie VZN č. 1/2014 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
  4. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2002 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce