Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

VZN 1/2014 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Nová Lesná

Obecné zastupiteľstvo v obci Nová Lesná podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR, úplné znenie, § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR a § 17 zákona č. 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie(ďalej len VZN), ktorým sa určujú miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v obci Nová Lesná (ďalej len obec).

§ 1
Účel nariadenia

 1. Toto nariadenie ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len politické subjekty), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území obce najmä počas predvolebnej kampane.

§ 2
Vymedzenie pojmov

 1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
 2. Za volebný plagát sa na účely tohto VZN považuje tlačený alebo písaný materiál, leták, oznam, prospekty, samolepky alebo iný materiál, ktorý svojím obsahom propaguje vo voľbách kandidujúci subjekt.

§ 3
Plochy na vylepovanie volebných plagátov

 1. Na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov, ako aj kandidujúcich jednotlivcov, možno použiť počas predvolebnej kampane propagačné vývesné tabule obce, ako aj iné obecné informačné plochy na verejných priestranstvách a na zariadeniach v majetku obce, určených osobitne na tento účel označením – logo obce (erb obce) a nápis – vývesné tabule.
 2. Na území obce môžu strany a nezávislí kandidáti vylepovať plagáty za účasti zamestnancov obce počas pracovnej doby na týchto miestach:
  • presklená vývesná tabuľa umiestnená pri vchode do Obecného úradu
  • presklená vývesná tabuľa umiestnená na zastávke SAD v centre obce pri katolíckom kostole
  • presklená vývesná tabuľa umiestnená na zastávke SAD v centre obce
  • plechový valec umiestnený na zastávke SAD v centre obce
  • presklená vývesná tabuľa umiestnená v časti Malý Smokovec, oproti hotelu Amália
 3. Každý kandidujúci subjekt môže využiť rovnako veľkú plochu na miestach určených na vylepovanie plagátov.
 4. Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách a zariadeniach nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

§ 4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov

 1. Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu a ide na jeho náklady.
 2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
 3. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov na miestach určených na vylepovanie plagátov.
 4. Strany a nezávislí kandidáti, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.

§5
Obmedzenia

 1. Je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných domov, na vstupných bránach, bez súhlasu majiteľa aj na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, na prístreškoch a ďalších súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach a na iných verejnoprospešných zariadeniach.
 2. Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používať vlastné plochy, zhotovené napr. Z lisovaného drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestňovať na pozemky a budovy vo vlastníctve obce. Obec si vyhradzuje právo takého propagačné prostriedky odstrániť na náklady toho, kto ich rozmiestnil.
 3. Obec si vyhradzuje právo uverejnenia textovej informácie a tlačeného výstupu odmietnuť, ak tieto nezodpovedajú všeobecne platným spoločenským a morálnym zásadám, sú v rozpore s dobrými mravmi a slušnosťou.
 4. O dôvodoch odmietnutia sa neodkladne vyhotoví zápis, ktorého kópiu dostane dotknutý kandidujúci subjekt alebo jeho zástupca.

§6
Kontrola dodržiavania ustanovení

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
  • zamestnanci obce,
  • poslanci obecného zastupiteľstva v obci Nová Lesná
 2. Zistené porušenia ustanovení sa oznamujú Obecnému úradu v obci Nová Lesná.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Toto VZN bolo prerokované na rokovaní obecného zastupiteľstva v obci Nová Lesná dňa 14. 4.2014, schválené uznesením číslo 372/B/2014./li>
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. 14. 4.2014
 3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká platnosť a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2002 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v plnom rozsahu.

V Novej Lesnej, dňa: 14. 4.2014

Ing. Peter Hritz
starosta obce

Vyvesené: 31.03.2014
Zvesené: 14.04.2014