Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 24. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014, zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 4. júna 2014 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) , schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť pani Dany Čonkovej, Nová Lesná 206 o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 61/5 vo výmere 16 m2 pod garážou s priloženým znaleckým posudkom a geometrickým plánom /predkladá: starosta
 4. Žiadosť pána Jozefa Matveja a manželky Kataríny, Nová Lesná 282 o odkúpenie pozemku parc.č. 614/1 o výmere 132 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Nová Lesná do osobného vlastníctva s priloženým znaleckým posudkom a súhlasom vlastníka susednej nehnuteľnosti /starosta obce
 5. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, Továrenská štvrť 1467/24, Matejovce o udelenie súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke Café Rafaello, Nová Lesná 75 /starosta obce
 6. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2014/2015 /starosta obce
 7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2013 /hlavný kontrolór
 8. Návrh na schválenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2013 /hlavný kontrolór
 9. Návrh úpravy rozpočtu obce Nová Lesná k 04.06.2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 /hlavný kontrolór
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2013 /hlavný kontrolór
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2013 /hlavný kontrolór
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu úpravy rozpočtu obce Nová Lesná k 04.06.2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 /hlavný kontrolór
 13. Informácia o platbách – Daň z ubytovania za rok 2013 a 2014 /starosta obce
 14. Informácia o pripravovaných akciách ,,Novolesnianskeho kultúrneho leta“ /starosta obce
 15. Informácia o podaných projektoch obce Nová Lesná v roku 2014 /starosta obce
 16. Informácia o projekte ,,Partnerstvo obcí v dňoch 21. –  22. júna 2014 – Hidasnémeti“ /starosta obce
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Návrh na uznesenie
 20. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce