Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Priebeh osláv sviatku sv. Bartolomeja 2014

24. august – deň sv. Bartolomeja – je v Novej Lesnej tradičným sviatkom. Už v stredoveku si tohto apoštola Novolesňania zvolili za svojho patróna. Aj tohtoročné oslavy sa niesli jednak v kresťanskom duchu, jednak uctením si významných osobností obce a samozrejme aj s bohatým kultúrnym programom.

Staronový oltár po 128 rokoch opäť v novolesnianskom kostole

Pri príležitosti týchto osláv sa v novolesnianskom rímskokatolíckom kostole slávila slávnostná sv. omša, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Hneď v úvode spolu s koncelebrantmi – PaedDr. ThDr. PhDr. Petrom Ružbarským, PhD., správcom farnosti v Plavnici, pátrom Pavlom Uličným z Charitného domova Milosrdných sestier Svätého kríža v Dolnom Smokovci a novolesnianskym farárom Mgr. Jozefom Svitekom – posvätil kópiu pôvodného novolesnianskeho oltára, ktorý sa od roku 1896 nachádza v Budapešti a zdobí jeden z najkrajších chrámov Óbudy – Matejov kostol.
Kópia pôvodného gotického krídlového maľovaného oltára Najsvätejšej Trojice je umiestnená oproti vchodu do kostola. Na jej realizácii sa pod vedením novolesnianskeho správcu farnosti Mgr. Jozefa Sviteka podieľal tím odborníkov – výskumníčka, reštaurátor, stolári, fotograf a počítačový grafik. Oltár je vernou kópiu originálu z rokov 1480-1490. Stredná časť oltára zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu: Boha Otca, Syna a Ducha svätého, ktorý je symbolizovaný holubicou. Na ľavom krídle v hornej časti je obraz sv. Jána Evanjelistu a pod ním sv. Petra. Na pravej zatváracej časti oltára je hore zobrazený sv. Ján Krstiteľ a dole sv. Pavol. Dolnú časť oltára – predelu – zdobí obraz Veronikinho plátna. Ostatné časti oltára sú bez malieb. Výška otvoreného oltára je približne 170 cm, šírka s krídlami 211 cm.
Celú genézu vytvorenia oltára si mohli prítomní na sv. omši pozrieť vo filme, ktorý dokumentuje jeho celkové vyhotovenie.
posviacka-kopie-oltara

Oslavy v centre obce

Oslavy pokračovali popoludňajším programom, ktorý otvoril starosta obce Ing. Peter Hritz. Privítal hostí – poslanca NR SR Petra Šucu, starostu partnerskej obce Nasavrky Mgr. Milana Chvojku, starostu partnerskej obce Hidasnémeti Csábu Besce, diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, duchovného otca Novej Lesnej Mgr. Jozefa Sviteka, starostu obce Liptovská Teplička Slavomíra Kopáča, starostu obce Veľká Lomnica Petra Dudu.
Starosta vyzdvihol skutočnosť, že spolupráca s partnerským obcami je veľmi intezívna, čoho potvrdením je aj účasť skupiny 40 obyvateľov z Novej Lesnej na projekte Európskej únie – Partnerské mestá v Hidasnémeti. Spolupráca prebieha i medzi materskými školami, športovcami, seniormi a dobrovoľným hasičským zborom. Najbližšie privíta Seniorklub Nová Lesná v septembri tohto roku členov Seniorklubu z mesta Nasavrky.

Popoludnie už potom patrilo hudobnej country skupine 3-násť ciest, po ktorej nasledovala krátka informácia o živote a pôsobení sv. Bartolomeja, ktorú predniesli Alica Mária Bujnová a Róbert Šarišský odetí v tradičných novolesnianskych krojoch.

Svätý Bartolomej

Svätý Bartolomej, nazývaný tiež Natanael, ktorý žil začiatkom 1. storočia v galilejskej Káne, bol jedným z dvanástich apoštolov Ježiša Krista. Pravdepodobne pochádzal z rodiny roľníka, o čom svedčí jeho plné meno, pretože hebrejské „bar tolmai“ znamená oráčov syn. Jeho meno sa vyskytuje v zozname apoštolov a tiež bol svedkom Ježišovho nanebovstúpenia po zmŕtvychvstaní.
Podľa legiend po Kristovom nanebovstúpení účinkoval na Strednom východe, od Malej Ázie až po Indiu, správy o jeho pôsobení sa objavili dokonca v Etiópii. Zomrel pravdepodobne v Arménsku kam priniesol kresťanstvo. Pohanských obyvateľov krajiny si pohneval šírením viery, uzdravovaním chorých a posadnutých, zo čo bol umučený. Podľa tradície ho vraj zaživa stiahli z kože a potom ukrižovali dole hlavou. Táto hrozná smrť je dôvodom, prečo je patrónom garbiarov.
Utrpenie svätého Bartolomeja našlo svoje vyjadrenie i v dielach výtvarných umelcov. Zrejme najznámejším z nich je Michelangelov Bartolomej na freske Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke ako postava so stiahnutou vlastnou kožou v ľavej ruke a s umelcovou podobizňou.
Bartolomejovi je po celej Európe zasvätených množstvo kostolov a chrámov, na Slovensku napríklad v Čadci, Prievidzi, Košiciach, v Česku napr. majestátna gotická katedrála v Plzni.

Tradícia udeľovania Ceny starostu

Tradíciu udeľovania Ceny starostu zaviedol Ing. Peter Hritz po svojom nástupe na starostovské kreslo. Prvýkrát bola v obci Nová Lesná udelená v roku 2012 za dobrovoľníctvo, mimoriadne činy a športové úspechy. Toto významné ocenenie si prevzali dvaja mladí obyvatelia Katarína Potanková a Leonard Petečel.
Cenu starostu za rok 2013 získali títo jednotlivci a spolky: Alexander Kříž, Ľubomír Kollár, JUDr. Pavol Ovšonka, Július Bartsch, Rudolf Skokan, Seniorklub, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Mladí požiarnici, Seniori horskej služby.
Cenu starostu za rok 2014 záskali: Mgr. Iveta Kontríková, PhD., Ing. Walter Marx st., Walter Marx ml., Ľubomr Mick a Dušan Činčár in memoriam, Milan Oravec st., Vladimír Knižka, Pavol Ohrádka, Viliam Černý, Marián Hrebík, Ladislav Hravan, Blanka Obžutová, Jana Ohrádková, Štefan Zavacký st. in memoriam, Martin Skladaný, Zuzana Smatanová, Mária Gálliková, Eva Puškárová, Jozef Matvej, Stanislava Dudašková, Jozef Svitek, Marek Kerkeš.
Za prínos a rozvoj obce Nová Lesná ocenil súčasný starosta Novej Lesnej Ing. Peter Hritz čestným uznaním bývalých starostov obce: Jána Štrbjana – predsedu MNV v období r.1965-1985, Jána Mikolaja – predsedu MNV a starostu v rokoch 1986-1990 a 1993-2006, Ivana Urbanoviča st.– starostu v rokoch 1990-1993, Štefan Baka – starostu v rokoch 2006-2010.

Poďakovanie patrilo i Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža v Novej Lesnej, ktorý v obci organizuje Dni zdravia, zbierky šatstva, stará sa o výsadbu kvetín, skrášľovanie obce a za túto podpornú spoluprácu získali v minulom roku cenu starostu.

Po odovzdaní Cien starostu pokračoval kultúrny program vystúpením lotyšskej skupiny Jugendliche. Speváckemu zboru Jugendliche zaujal krásnym programom. Poďakovanie za toto sprostredkovanie tohto vystúpenia patrí aj rodine Bežilovej.

Deti sa v túto vydarenú nedeľu vyšantili na skákacom hrade, zajazdili si na koníkoch, súťažili v rôznych disciplínach. Mnohých zaujala výstava modelárskeho klubu pod vedením Petra Piláta a Michala Kováčika. Nechýbali gurmánske špeciality, domáce koláčiky, ktoré napiekli členky klubu seniorov a Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža .Tieto organizácie spolu s dobrovoľným hasičským zborom významne napomáhajú pri realizácii akcií v obci.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore predsedu VÚC Petra Chudíka, podpredsedu VÚC Štefana Bieľaka, poslancom VÚC Jozefa Janigu, Alžbety Havrančíkovej, Michala Sýkoru, Jozefa Švagerka, Igora Wzoša a Aleny Madzinovej a tiež vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu Vysoké Tatry- Podhorie, ktorej zakladajúcim členom je i obec Nová Lesná.
Z Novolesňanov významne podporili túto akciu Pavol Glejdura a rodina Matvejová…

Oslavy sv. Bartolomeja uzavrel dlho očakávaný koncert slovenského speváka, skladateľa, gitaristu a hudobného producenta Pavla Hammela. Pri jeho notoricky známych songoch sa všetci výborne bavili, počúvali i tancovali.
(IK)