Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2015 (vo štvrok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytu č. 305, Horská 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu
  na dlhodobý prenájom chodníka ako vstupná časť k domu č. 305, parc. č. 759 /starosta
 4. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytu č. 305, Horská 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom plochy parc. č. 759 /starosta
 5. Schválenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve Nová Lesná na roky 2014-2018 /predsedovia komisií
 6. Informácia predsedov komisií o náplni práce komisie, predloženie plánu zasadnutia komisií na rok 2015 / predsedovia komisií
 7. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva Nová Lesná na I. polrok 2015 /starosta
 8. Schválenie členov Krízového štábu obce Nová Lesná /starosta
 9. Návrh na zmenu v Rade školy pri Materskej škole v Novej Lesnej /starosta
 10. Informácia o vzdaní sa vyplácania odmien poslanca Jaroslava Kerkeša /hlavný kontrolór
 11. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení Referenda 2015 /Šarišská
 12. Informáciu o inštalovaní tabule pri kruhovom objazde /starosta
 13. Informácia o SMS komunikačnom systéme v obci Nová Lesná /starosta
 14. Informácia o prevádzkových hodinách ihriska počas zimnej sezóny /starosta
 15. Informácia o vyhláške Ministerstva vnútra SR o požiarnej ochrane /Bednár
 16. Informácia o žiadosti firmy ENERPRO, s.r.o., Košice /starosta
 17. Schválenie vstupu obce Nová Lesná do miestnej akčnej skupiny, o.z. /starosta
 18. Žiadosť Mgr. Emílie Bombarovej, Sadová 132, Nová Lesná o nápravu miestnej komunikácie pred domom č. 132 na Sadovej ulici /starosta
 19. Informácia o prijatej platbe z dotácie EBDR linky v sume 22.400 € /starosta
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce