Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2015 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Mikiho Knižku, J. Stilla 62, Nová Lesná o výmenu parcely KN C č. 26/4 a KN C č. 998/2 za časť parcely č. 785 /starosta
 4. Žiadosť Anny Knižkovej, J. Stilla 62, Nová Lesná o čiastočnú zmenu územného plánu /starosta
 5. Žiadosť Mariána Axamského, Tatranská Lomnica 262, Vysoké Tatry o čiastkovú zmenu a doplnok územného plánu /starosta
 6. Schválenie členov komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve Nová Lesná na roky 2014-2018 /Gabriel Knižka
 7. Informácia predsedu komisie verejného poriadku o náplni práce komisie, predloženie plánu zasadnutia komisie na rok 2015 /Gabriel Knižka
 8. Žiadosť p. Mgr. Vladislava Vaľka, Mládeže 2351/1010, Poprad o podporu projektu /starosta
 9. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej ochrany na rok 2015 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2015 /Šarišská
 10. Informácia o podaní projektu Partnerstvo miest a obcí 2015 /starosta
 11. Informácia p. Ladislava Benciho o SMS – info (rozosielanie oznamov občanom prostredníctvom SMS) /starosta
 12. Informácia o žiadosti Kvetostlavy Teplickej a manžela, J. Stilla 70, Nová Lesná /starosta
 13. Informácia o odpredaji obecného osobného vozidla Škoda Octavia /starosta
 14. Informácia o pamätihodnostiach obce Nová Lesná /Bujna
 15. Informácia o žiadosti firmy ENERPRO, s.r.o., Košice /Bujna
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce