Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 24. jún 2015 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Ing. Karola Rebra, Strakova 1, Bratislava o čiastkovú zmenu územného plánu – pripomenutie žiadosti zo dňa 5. 5. 2013 /starosta
 4. Žiadosť Márie Ištóciovej, Majerníkova 3565/1B, Bratislava o čiastkovú zmenu územného plánu – pripomenutie žiadosti zo dňa 5. 5. 2013 /starosta
 5. Žiadosť Edity Denkovej, Bernolákova 110/15, Poprad o čiastkovú zmenu územnoplánovacej dokumentácie /starosta
 6. Žiadosť Zuzany Bradáčovej, Nový Smokovec 64 o zmenu funkčnosti pozemku /starosta
 7. Žiadosť Magdalény Potankovej, J. Stilla 302/5, Nová Lesná o preklasifikovanie druhu záhradného pozemku na stavebný pozemok /starosta
 8. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o čiastkovú zmenu v územnom pláne obce Nová Lesná /starosta
 9. Žiadosť Oľgy Krajčíovej, Lúčna 152/41, Prievidza o čiastkovú zmenu územnoplánovacej dokumentácie /starosta
 10. Žiadosť Milana Vdovjaka, Nová Lesná 340 a Rudolfa Nikerleho, Slobody 2438/18, Poprad o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Nová Lesná /starosta
 11. Žiadosť Petra Knižku, Nová Lesná 114, Marty Knižkovej, Nová Lesná 221 a Ruženy Gadušovej, Nová Lesná 215 o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 12. Žiadosť Petra Knižku, Nová Lesná 115 o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 13. Žiadosť Jána Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 14. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Zvestovania pána, Školská 177, Nová Lesná o prerokovanie na obecnom zastupiteľstve – umiestnenie železných stĺpikov pred rímskokatolíckym kostolom /starosta
 15. Predloženie Geometrického plánu pána Jozefa Gažiho, SNP 9, Nová Lesná /starosta
 16. Žiadosť Inez Novýsedlákovej, Slavkovská 210, Nová Lesná – nedostatky v obci /starosta
 17. Informácia Milana Šunu, J. Stilla 73, Nová Lesná o zaslanej výzve rodine Schmálovej /starosta
 18. Žiadosť ZŠ s MŠ Veľký Slavkov o finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie /starosta
 19. Oznámenie Alexandra Takáča, Hliníky 713/26, Považská Bystrica o zriadení prevádzky kaviarne na Školskej ul. 185, Nová Lesná /starosta
 20. Oznámenie Jána Lizáka, Na Kosorku 664/48, Lendak o zriadení prevádzky kaviarne na Vodárenskej ul. 495, Nová Lesná /starosta
 21. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Nová Lesná a spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu /starosta
 22. Informácia o ponuke na prenosnú ozvučovaciu zostavu /starosta
 23. Návrh na schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. /starosta
 24. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Lesná /starosta
 25. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2014 /hlavný kontrolór
 26. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 24. 6. 2015 – Rozpočtové opatrenie č.1 /hlavný kontrolór
 27. Návrh na schválenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2014 /hlavný kontrolór
 28. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2014 /hlavný kontrolór
 29. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 24. 6. 2015 – Rozpočtové opatrenie č. 1 /hlavný kontrolór
 30. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2014 /hlavný kontrolór
 31. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2015/2016 /starosta
 32. Návrh na schválenie uzatvorenia Materskej školy Nová Lesná počas mesiacov júl, august 2015 z dôvodu rekonštrukcie /starosta
 33. Informácia o brigáde poslancov v Dome smútku v Novej Lesnej /starosta
 34. Informácia o pripravovaných akciách „Novolesnianskeho kultúrneho leta“ /starosta
 35. Informácia o vývoze trávy počas letných mesiacov /starosta
 36. Rôzne
 37. Diskusia
 38. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce