Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 9. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2016 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Návrh na schválenie aktualizovaného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Lesná /starosta
 4. Informácia spoločnosti Wanet, s.r.o, Dobšinského 15, Banská Bystrica o predložení cenovej ponuky na vypracovanie bezpečnostného projektu /starosta
 5. Informácia spoločnosti PK-Systems, SNP 22, Žiar nad Hronom o predložení cenovej ponuky na vypracovanie bezpečnostného projektu /starosta
 6. Informácia o projekte „Zateplenie budovy Obecného úradu v Novej Lesnej“ /starosta
 7. Informácia o získaní dotácie vo výške 45.000 eur na rekonštrukciu strechy v Materskej škole /starosta
 8. Informácia o „Dohode o členstve v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce“ /starosta
 9. Informácia o ponuke „Mapový portál m-Obce“ /starosta
 10. Informácia o novom dopravnom značení v časti Malý Smokovec /starosta
 11. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového riadenia, správy majetku CO na rok 2016, Plán zasadnutí krízového štábu obce Nová Lesná na rok 2016 /starosta + Šarišská
 12. Informácia k žiadosti Ľudmily a Róberta Martinkových, Nová Lesná 71 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Nová Lesná na parc. č. 729/7 vo výmere 45 m 2 /starosta
 13. Informácia k žiadosti Ing. Petra Dubjela, J. Stilla 94, Nová Lesná o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a to časť parc. č. 981 o výmere 75 m 2 /starosta
 14. Informácia o možnosti zaradenia obecnej knižnice do Medzinárodnej registratúrnej agentúry pre ISIL v Kodani /starosta
 15. Diskusia
 16. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce