Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 10. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2016 (v utorok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Mgr. Jakuba Tonkoviča, Rastislavova 3489/24, Poprad o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 42, o výmere 399 m2 /predkladá: starosta
 4. Žiadosť Ing. Ondreja Závackého, Slavkovská 208, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. KN C č. 42/2 , o výmere 50 m2 na základe predloženého Geometrického plánu /predkladá: starosta
 5. Žiadosť Ing. Mgr. Františeka Koleja, Farbiarska 29, Stará Ľubovňa o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 186 /predkladá starosta
 6. Žiadosť spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina o schválenie novej prevádzkovej doby na pobočke Tipsportu na adrese Jána Stilla 75, Nová Lesná /predkladá: starosta
 7. Žiadosť Zuzany Zavarskej, Vodárenská 293, Nová Lesná o vyňatie parc. č. 940/2 z pozemku KN-C parc. č. 940 podľa GP a jeho následné prenajatie /predkladá: starosta
 8. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2016/2017 /predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie uzavretia Materskej školy Nová Lesná počas mesiacov júl, august 2016 z dôvodu rekonštrukcie strechy /predkladá: starosta
 10. Informácia k riešeniu mimosúdneho sporu medzi Obcou Nová Lesná a vlastníkmi nehnuteľností (Radko Škoviera a spol.) /predkladá: starosta
 11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /predkladá: Ohrádková
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Cintorínskému poriadku obce Nová Lesná /predkladá: Ohrádková
 13. Návrh na schválenie Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obce Nová Lesná na základe novely zákona č. 395/2002 Z.z. s účinnosťou od 01.11.2015 /predkladá: Šarišská
 14. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2015 /predkladá: hlavný kontrolór
 15. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 14.06.2016 – Rozpočtové opatrenie č.1 /predkladá: hlavný kontrolór
 16. Návrh na schválenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2015 /predkladá: hlavný kontrolór
 17. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2015 /predkladá: hlavný kontrolór
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 14.06.2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1 /predkladá: hlavný kontrolór
 19. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2015 /predkladá: hlavný kontrolór
 20. Informácia o predložení cenovej ponuky na Mapový portál obce od spoločnosti MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava /predkladá: starosta
 21. Návrh na udelenie čestného občianstva pre Jozefa Plachého /predkladá: starosta
 22. Informácia o pripravovaných akciách „Novolesnianskeho kultúrneho leta“ /predkladá: starosta
 23. Informácia o projekte „Zateplenie Obecného úradu v Novej Lesnej“ /predkladá: starosta
 24. Informácia o projekte „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy Nová Lesná“ /predkladá: starosta
 25. Informácia o projekte Pozemkových úprav Nová Lesná /predkladá: starosta
 26. Informácia o vypracovaní Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Materskej školy /predkladá: starosta
 27. Informácia o možnosti využívania pozemku vo vlastníctve rodiny Štrbjanovej /predkladá: starosta
 28. Informácia o súdnom spore medzi Obcou Nová Lesná a Annou Knižkovou, J. Stilla 62 /predkladá: starosta
 29. Informácia o projekte ÚPSVaR Poprad ,,Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /predkladá: starosta
 30. Informácia o prekládke elektrického vedenia v rámci projektu „Zateplenie OcÚ“ /predkladá: starosta
 31. Informácia o zriadení elektrickej prípojky v priestoroch tribúny /predkladá: starosta
 32. Informácia o Dotazníku ohľadom riešenia dopravnej situácie IBV II. Nová Lesná /predkladá: T. Bujna
 33. Informácia o Dotazníku ohľadom evidencie stromov a kríkov v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 34. Rôzne
 35. Diskusia
 36. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce