Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2016 (v utorok stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Miroslava Čonku poslanca Obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej vo volebnom období 2014–2018 /starosta obce
 4. Vzdanie sa Miroslava Čonku funkcie člena Komisie verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Lesnej /starosta obce
 5. Informácia starostu obce o doplnení uvoľneného mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva kandidátom Marošom Knižkom /starosta obce
 6. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 5. 10. 2016 – Rozpočtové opatrenie č.3 /hlavný kontrolór
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 5. 10. 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 8. Informácia o žiadosti Mgr. Jakuba Tonkoviča, Rastislavova 3489/24, Poprad /starosta
 9. Informácia o žiadosti Františka Koleja, Farbiarska 29/53, Stará Ľubovňa /starosta
 10. Informácia o žiadosti Ľubomíra Micka a manželky Miroslavy, Tatranská 252, Nová Lesná /starosta
 11. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o odpredaj časti pozemku parc. č. KNC č. 186 /starosta
 12. Žiadosť Pavla Harabína, Taatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti pozemku parc. č. 352 /starosta
 13. Žiadosť Ivana Baláža, M.R. Štefánika 285, Nová Lesná o súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby „Bytový dom Nová Lesná“, parc. č. 937,938 – objekt SO 02.1- NN prípojka /starosta
 14. Žiadosť Andreja Krišáka, Tatranská 239, Nová Lesná /starosta
 15. Informácia spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o otvorení prevádzky kaviarne Fantázia, J. Stilla 85, Nová Lesná /starosta
 16. Informácia o dokončení projektu „Rekonštrukcia havarijného stavu Materskej školy“ a o novom pripojení Materskej školy na internet /starosta
 17. Informácia o voľbe členov do rady školy pri Materskej škole Nová Lesná /starosta
 18. Informácia o návšteve členov Senior klubu Nasavrky z partnerskej obce /starosta
 19. Informácia o projekte „Integrácia“ /starosta
 20. Informácia o Dani z ubytovania /starosta
 21. Rôzne
 22. Diskusia
 23. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce