Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Nová Lesná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Nová Lesná, Jána Stilla 75, 059 86 Nová Lesná alebo E-mail: obec@novalesna.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania
Číslo konania – 1086/2016, 1154/2016,1186/2016,1187/2016
Dátum začatia konania – 27.09.2016
Lehota zverejnenia informácie – od 27.09.2016 do 04.09.2016
Lehota potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní – 7 dní
Predmet konania – Margita Ďuran-Baštáková, Nová Lesná 146, Dominika Ferenčíková, SNP 282/181,Šuňava, Ing. Milan Novák, Nová Lesná 264, Ing. Tibor Turan, Nová Lesná 540, Obecný úrad Nová Lesná, žiadosť o výrub stromu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.