Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2016, v pondelok o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť ZŠ s materskou školou, Dolný Smokovec 21 o pridelenie finančných prostriedkov na žiakov /starosta obce
 4. Žiadosť ZŠ s materskou školou, Dolný Smokovec 21 o jednorazový mimoriadny finančný príspevok /starosta obce
 5. Žiadosť Pavla Harabína, Tatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 352 /starosta obce
 6. Žiadosť Renáty Kériovej, Tatranská 257, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 117/1 starosta obce
 7. Žiadosť Ines Novýsedlákovej, Slavkovská 210, Nová Lesná o prekládku elektrického kábla verejného osvetlenia /starosta obce
 8. Oznámenie Mgr. Vladimíry Gašparovej, Dolný Smokovec 16206 o prevádzke apartmánového ubytovania na adrese Nová Lesná /starosta obce
 9. Informácia k žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku – Peter Toder, J. Stilla 78, Nová Lesná /starosta obce
 10. Informácia k žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku- Ing. Jozef Petrík, Okružná 51, Poprad /starosta obce
 11. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2016 /vedúci krúžkov
 12. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2016 /predsedovia komisií
 13. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017 /Šarišská
 14. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2015 /hlavný kontrolór
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2015 /hlavný kontrolór
 16. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 19.12.2016 – Rozpočtové opatrenie č. 4 /hlavný kontrolór
 17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 19.12.2016 –
  Rozpočtové opatrenie č. 4 /hlavný kontrolór
 18. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 /hlavný kontrolór
 19. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 /hlavný kontrolór
 20. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nová Lesná /starosta obce
 21. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nová Lesná /starosta obce
 22. Návrh na schválenie Urbanistickej štúdie na parc. KN-C č. 1352/41, 1352/200, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce