Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2016, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 15. február 2017, v stredu o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o odkúpenie obecného pozemku
  parc. č. KN-C č. 271 o výmere 537 m2 /starosta obce
 4. Žiadosť spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o vydanie stanoviska k rozdeleniu pozemku /starosta obce
 5. Žiadosť spoločnosti KOMPAKT SERVIS, s.r.o., Dostojevského rad 21, Bratislava o vydanie súhlasu s napojením na verejný vodovod /starosta obce
 6. Žiadosť Vladimíra Šifru, M.R. Štefánika 276, Nová Lesná o súhlas na  výjazd z pozemku na miestnu komunikáciu a spevnené plochy pre rodinný dom ,,B“ , k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 7. Udelenie súhlasu ku uzavretiu kúpnej zmluvy s Mgr. Jakubom Tonkovičom a Mgr. Lucie Tonkovičovej /starosta obce
 8. Udelenie súhlasu na odkúpenie pozemku pod obecným úradom /starosta obce
 9. Návrh na schválenie členov Obecného hasičského zboru v Novej Lesnej /starosta obce
 10. Informácia spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o zmene otváracích hodín na
  prevádzkach TIPOS-u a Kaviarne Fantázia /starosta obce
 11. Informácia o zimnej údržbe v obci /starosta obce
 12. Informácia o vandalizme v obci /starosta obce
 13. Informácia o žiadosti Petra Petrovského, Bratislava – Nové Mesto o sprístupnenie informácií podľa § 2 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /starosta obce
 14. Informácia o cenovej ponuke „Pravidelný monitoring, reporting a poradenstvo možností získania
  finančných prostriedkov z eurofondov pre obec“ /starosta obce
 15. Informácia o návšteve z partnerskej obce Hidasnémeti /starosta obce
 16. Informácia o projekte ,,Partnerstvo miest a obci 2017“ /starosta obce
 17. Informácia o ponuke detských ihrísk /starosta obce
 18. Informácia o schválení dotácie na zateplenie OcÚ /starosta obce
 19. Informácia o projekte prekládky elektrického vedenia na budove OcÚ /starosta obce
 20. Informácia o podaní projektu Park horských vodcov z Programu obnovy dediny /starosta obce
 21. Informácia o zmene pracovníka – odborne spôsobilej osoby na úseku životného prostredia /starosta obce
 22. Informácia o ukončení Pozemkových úprav /starosta obce
 23. Informácia o optimalizácií dodávok elektrickej energie a plynu pre obec Nová Lesná /starosta obce
 24. Informácia o úprave bežeckých tratí na Bielej ceste /starosta obce
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce