Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2017 /v pondelok/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia spoločnosti HGdata, s.r.o., Dátové a telekomunikačné služby, Ždiar 473 k vybudovaniu optickej siete v obci Nová Lesná /starosta obce
 4. Informácia k podnetu spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad na prešetrenie a zabezpečenie dodržiavania zákona o verejných priestranstvách /starosta obce
 5. Informácia k dodržiavaniu nájomnej zmluvy medzi Obcou Nová Lesná a spoločnosťou Partner, s.r.o. /starosta obce
 6. Informácia k žiadosti spoločnosti Velička, s.r.o., F. Kráľa 48 Poprad o vydanie záväzného nariadenia /starosta obce
 7. Žiadosť Mariána Axamského s manželkou Martou, Tatranská Lomnica 262 o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení prípojky vody, kanalizačnej prípojky a vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku parc. č. KN C 976, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 8. Žiadosť Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 9. Žiadosť Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky na obecnom pozemku parc. č. KN C č. 981/1, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 10. Žiadosť Magdalény Potankovej, J. Stilla 302, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 11. Žiadosť Violy Krasulovej, J. Stilla 54, Nová Lesná o opravu komunikácie pred rodinným domom /starosta obce
 12. Žiadosť Aleny Petečelovej a Viktórie Csepeovej, Sadová 126, Nová Lesná na odstránenie závadného stavu na miestnej komunikácií – odtok vody na Sadovej ulici /starosta obce
 13. Informácia k žiadosti spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o odkúpenie obecného pozemku parc. č. KN-C č. 271 o výmere 537 m2 /starosta obce
 14. Informácia k žiadosti Pavla Harabína, Tatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. KN C č. 352 o výmere 172 m2 /starosta obce
 15. Informácia o žiadosti Jozefa Králika k prenájmu viacúčelového ihriska /starosta obce
 16. Informácia o zateplení budovy obecného úradu /starosta obce
 17. Informácia o projekte nemotorizovanej dopravy – cyklochodník /starosta obce
 18. Informácia o plánovanej realizácií Parku horských vodcov /starosta obce
 19. Informácia o novom informačnom systéme v obci /starosta obce
 20. Informácia o internetovej stránke obce Nová Lesná / Bujna
 21. Informácia o Novolesnianskom kultúrnom lete /starosta obce
 22. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva,
  hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej
  ochrany na rok 2017 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2017 /Šarišská
 23. Informácia o vývoze trávy v obci Nová Lesná /starosta obce
 24. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom a spol.,
  Viničná 426, 093 01 Vranov nad Topľou /starosta obce
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce