Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov BD č. 301, J. Stilla 301, Nová Lesná o orezanie stromov,
  výrub 4 ks stromov a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom /starosta obce
 4. Žiadosť Miroslava Fabiána, Podjavorinskej 3375/20, Poprad o výmenu pozemku parcely KN E,
  parc. číslo 53/1, k.ú. Nová Lesná o výmere 670 m2, LV č. 331 z dôvodu užívania ako prístupovej
  cesty vlastníkmi bytových domov /starosta obce
 5. Žiadosť spoločnosti DOXX, a.s., Kálov 356, Žilina o udelenie súhlasu na umiestnenie videohry na prevádzke Pohostinstvo Efekt, Školská 173, Nová Lesná od 01.01.2018 do 31.12.2018 /starosta obce
 6. Žiadosť Františka Mlynarčíka, Jilemnického 301/8, Svit o opravu poškodenia sýpky a dania spodnej časti záhrady do pôvodného stavu /starosta obce
 7. Žiadosť horolezeckého spolku OUTDOOR, Hlavná 67, Košice o schválenie príspevku na spoluúčasť
  na projekte obnovy a rekonštrukcie sýpky v centre obce Nová Lesná na Múzeum horských vodcov /starosta obce
 8. Oznámenie spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o ukončení prevádzky Kaviarne Fantázia, J. Stilla 85 ku dňu 31.08.2017 /starosta obce
 9. Opätovné prerokovanie žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného
  pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku žiadateľa parcely KN C č. 880 /starosta obce
 10. Informácia o projekte ,,Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“ /starosta obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce