Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť spoločnosti Life Academy, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad o poskytnutie dotácie na rok 2018 pre Súkromné centrum voľného času /starosta obce
 4. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie obecnej parcely KN C č. 887 o výmere 282 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 5. Žiadosť PaedDr. Milady Petkovej, Kamenný obrázok 3070/15, Spišská Nová Ves o zmenu funkčného využitia plochy parc. č. 1326/10 o rozlohe 1300 m2 /starosta obce
 6. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 23.11.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 1 /predkladá: hlavný kontrolór
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 23.11.2017 – Rozpočtové opatrenie č.1 /hlavný kontrolór
 8. Informácia Komisie verejného poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nová Lesná k podmienkam dodržiavania nájomnej zmluvy spoločnosti Partner, s.r.o., Poprad /Gabriel Knižka
 9. Informácia k súdnemu sporu medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom, Vranov nad Topľou /starosta
 10. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2017 /vedúci krúžkov
 11. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2017 /predsedovia komisií
 12. Informácia k projektu „Zateplenie budovy Obecného úradu v Novej Lesnej“ /starosta
 13. Informácia o pripravovaných Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná /starosta
 14. Informácia o pripravovanom procese verejného obstarávania k zákazke k nakladaniu s odpadom /starosta
 15. Informácia k žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 880 /starosta
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce