Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia o parkovaní v okolí obecného úradu /starosta
 4. Informácia k žiadosti Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie obecnej parcely KN C č. 887 o výmere 282 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta
 5. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie časti obecnej parcely č. 888/1 o výmere 190 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta
 6. Informácia k žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 88 /starosta
 7. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Zvestovania pána, Školská 177, Nová Lesná o poskytnutie finančného príspevku na úhradu výdavkov spojených s výrobou Betlehemu /starosta
 8. Informácia o návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nová Lesná – Z a D č. 3“ /starosta
 9. Informácia o dotácií pre Materskú školu Nová Lesná /starosta
 10. Informácia o projekte Pozemkových úprav v obci Nová Lesná /starosta
 11. Informácia o pripravovanom projekte dopravy v Tatrách /starosta
 12. Informácia o vykonanej kontrole zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ohľadom projektu „Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“ /starosta
 13. Informácia o vývoze komunálneho odpadu v obci /Ľubomír Kollár
 14. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom a spol. /starosta
 15. Informácia o nutnosti vybudovania prepojovacieho chodníka smerom z obce ku okružnej križovatke Pod lesom, Dolný Smokovec /starosta
 16. Informácia o schválení dotácie PSK na rekonštrukciu cesty III. triedy pre vstupom do obce Nová Lesná /starosta
 17. Informácia o pripravovaných investičných zámeroch PVPS, a.s., Poprad v obci Nová Lesná pre roky 2018 a 2019 /starosta
 18. Informácia o obnove asfaltových povrchoch v obci /starosta
 19. Informácia o novom informačnom systéme v obci /starosta
 20. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej ochrany na rok 2018 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2018 /Jaroslava Šarišská
 21. Informácia Komisie verejného poriadku o riešení sťažnosti Jany Miláčkovej, Nová Lesná 307 vo veci napadnutia a uhryznutia psom /Gabriel Knižka
 22. Informácia o sťažnosti Milana Šunu, J. Stilla 73, Nová Lesná ohľadom narušenia nočného pokoja /starosta
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce