Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia, starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia Ing. Milana Nováka, Nová Lesná 264 o vojnovom hrobe sovietskeho vojaka, Ing. Novák
 4. Informácia k žiadosti JUDr. Jozefa Fiaského, Lipová 263, Nová Lesná o odkúpenie obecného pozemku par. č. 431/3 v celkovej výmere 24 m2 a časti obecného pozemku par. č. 431/1 v celkovej výmere 92 m2, starosta obce
 5. Informácia k žiadosti Petra Knižku, Sadová 114, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 431/1 v celkovej výmere 92 m2, starosta obce
 6. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie časti obecnej parcely č. 888/1 o výmere 190 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 7. Žiadosť Zuzana Zvarovej, Vodárenská 293, Nová Lesná o rozdelenie parcely KN C č. 940 na 940/1 a 940/2 a následný prenájom parcely KN C č. 940/2 na obecnom pozemku priliehajúcemu k bytovke 293 v Novej Lesnej a následne vybudovanie terasy k bytu na prízemí, starosta obce
 8. Žiadosť Mgr. Márie Krullovej, J. Stilla 79, Nová Lesná o odkúpenie obecného pozemku par. KN C č. 179 o výmere 716 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 9. Žiadosť Slovenskej pošty, Štefánikovo námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves o súhlas so zriadením ON LINE zberne TIPOS v prenajatých priestoroch Pošty v Novej Lesnej, starosta obce
 10. Žiadosť Dany Čonkovej, Slavkovská 206, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 61/2 o výmere 15 m2 z dôvodu výstavby plechovej garáže, starosta obce
 11. Žiadosť Imricha Retteghyho, SNP 2, Nová Lesná o vyriešenie odvedenia dažďovej vody pri rodinnom dome č. 2, starosta obce
 12. Informácia o žiadosti Maroša Štefaňáka, M.R. Štefánika 284, Nová Lesná o sponzorstvo, starosta obce
 13. Informácia k projektu ,,Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“, starosta obce
 14. Žiadosť prof. Ing. Milana Oravca, Lúčna 425, Nová Lesná o vysporiadanie majetkoprávnych pomerov na parc. č. 1352/94 a 1532/232, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 15. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2018/2019, starosta obce
 16. Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy medzi Obcou Nová Lesná a Bc. Lukášom Vdovjakom, Zakladateľov 340, Nová Lesná, starosta obce
 17. Informácia o žiadosti Pavla Babiaka, Rastislavova 3487/20, Poprad na schválenie názvu ulice pre lokalitu budúcej novostavby v časti IBV. Nová Lesná, starosta obce
 18. Informácia o Informačnom systéme v obci Nová Lesná, starosta obce
 19. Informácia o Novolesnianskom kultúrnom lete, starosta obce
 20. Informácia o projekte ,,Chodník v obci Nová Lesná“ a spojovacom chodníku Nová Lesná – Dolný Smokovec, starosta obce
 21. Návrh na schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 -2022, starosta obce
 22. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022, starosta obce
 23. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2017, starosta obce
 24. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 27.06.2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1, hlavný kontrolór
 25. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2017, hlavný kontrolór
 26. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Úprave rozpočtu k 27.06.2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1, hlavný kontrolór
 27. Schválenie VZN Obce Nová Lesná č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná, starosta obce
 28. Žiadosť prof. Ing. Milana Oravca, Lúčna 425, Nová Lesná o zmenu funkčného regulatívu na pozemku par.č. 1359/49, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 29. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o začatie procesu obstarania zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná, starosta obce
 30. Žiadosť Mgr. Márie Krullovej, J. Stilla 79, Nová Lená o čiastkovú zmenu par. KN C č. 179 o výmere 716 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 31. Žiadosť Základnej školy s Materskou školou Dolný Smokovec o pridelenie finančných prostriedkov na žiakov v školskom roku 2017/2018, starosta obce
 32. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018, starosta obce
 33. Informácia ZMOS k operačnému programu Efektívna verejná správa, starosta obce
 34. Informácia o ukončení Projektu Pozemkových úprav v obci Nová Lesná, starosta obce
 35. Návrh na Cenu starostu obce, starosta obce
 36. Rôzne
 37. Diskusia
 38. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce

Pozvánka OcZ 23