Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (v piatok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
  3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Lesná /starosta obce
  4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 3/2018 o evidencii pamätihodnosti obce Nová Lesná /starosta obce
  5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 /predkladá: hlavný kontrolór
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 /predkladá: hlavný kontrolór
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce
Pozvánka