Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2018 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Lesná /starosta obce
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich členov /starosta obce
 5. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 19. 12. 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úprav rozpočtu k 19. 12. 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 7. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2017 – správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky /hlavný kontrolór
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2017 /hlavný kontrolór
 9. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej /starosta obce
 10. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na 1. pokrok 2019 /starosta obce
 11. Informácia poslanca Jaroslava Kerkeša, Nová Lesná 154 o vzdaní sa vyplácania odmien poslanca /starosta obce
 12. Schválenie členov Krízového štábu obce Nová Lesná /starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce
Pozvánka