Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2019, zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára 2019 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia o súdnych sporoch medzi obcou Nová Lesná a navrhovateľmi /JUDr. Dachová
 4. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku, parc. č. KN C č. 198, k.ú., Nová Lesná o výmere 17 m2 /starosta obce
 5. Žiadosť Tomáša Vaverčáka, J. Stilla 91, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. KN C č. 435/1 /starosta obce
 6. Žiadosť Ing. Jozefa Bachledu, Slavkovská 194, Nová Lesná o vyriešenie a odkúpenie pozemku parc. č.948, 949, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 7. Žiadosť Miloša Macuška, J. Stilla 69, Nová Lesná o prijatie Všeobecne záväzného nariadenia k určeniu nočného pokoja v obci z dôvodu častého nočného rušenia /starosta obce
 8. Žiadosť Ing. Jozefa Petríka a manž. Gabriely, Okružná 51, Poprad o odkúpenie časti obecného pozemku KN C č. 703/2 a 705, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 9. Žiadosť Life Academy, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad o poskytnutie dotácie na žiakov školského zariadenia do 15 rokov pre Súkromné centrum voľného času, Rovná 597/15, Poprad, ako súčasť Súkromného gymnázia, Rovná 597/15, Poprad /starosta obce
 10. Žiadosť Vladimíra Zubaja, Nábrežná 881, Važec, zastúpený spoločnosťou STING, stavebný inžiniering, s.r.o, Hraničná 5 Poprad o vydanie súhlasu s napojením rozvodov VO osvetlenia pre IBV na verejné osvetlenie pre potreby vydania územného rozhodnutia /starosta obce
 11. Žiadosť Magdalény Gútovej, Dolný Smokovec 33, 059 81 Vysoké Tatry o čiastkovú zmenu územného plánu obce Nová Lesná na parcele KN C č. 2061, trvalé trávnaté porasty o výmere 4073 m2 na plochy rodinných domov /starosta obce
 12. Žiadosť Aleny Skokanovej, Sadová 115 a Zuzany Zvarovej, Slavkovská 544, Nová Lesná o preklasifikovanie pozemkov v územnom pláne na druh individuálna bytová výstavba (IBV) a doplnenie regulatívy týkajúcej sa týchto pozemkov o výstavbu rodinných domov aj s plochým tvarom strechy na parc. č. KN C 1678, ostatná plocha o výmere 302 m2, parc. č. KN C 1677, trvalé trávnaté porasty o výmere 722 m2, parc. č. KN C 1679, trvalé trávnaté porasty o výmere 225 m2 /starosta obce
 13. Žiadosť Radka Škovieru a spol., Viničná 426, 093 01 Vranov nad Topľou a obyvateľov bytoviek 206, 207 na ul. Slavkovskej, Nová Lesná o zámenu pozemkov KN C č. 61/3 a 61/4 vo vlastníctve Radka Škovieru a spol. za iné pozemky vo vlastníctve obce /starosta obce
 14. Žiadosť Základnej školy s MŠ, Dolný Smokovec 21, o pridelenie finančných prostriedkov na žiakov s trvalým pobytom v obci Nová Lesná /starosta obce
 15. Žiadosť Senior plus, n.o., Rochovce 111, 049 36 Slavošovce, pobočka Poprad, J. Curie 736/39, Poprad o príspevok na prevádzkové náklady opatrovateľskej služby /starosta obce
 16. Žiadosť AF Development, s.r.o., Okružná 18, Poprad o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k územnému a stavebnému konaniu na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu“ /starosta obce
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce