Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚPN „Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4“ (aktualizované)

Obec Nová Lesná, ako príslušný orgán územného plánovania Vám v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že zahajuje proces prerokovania Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4”.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4” sa nachádza na Obecnom úrade Nová Lesná a je k nahliadnutiu v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod. aj na webovej stránke obce Nová Lesná: www.novalesna.sk.

Pripomienky k návrhu môže podať verejnosť na adresu: Obecný úrad Nová Lesná, ul. Jána Stilla 75, 059 86 Nová Lesná po dobu 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o prerokovaní.

Obec Nová Lesná k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4”. zvoláva aj verejné prerokovanie s verejnosťou s výkladom spracovateľa – Ing. arch. Michalom Kuvikom, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2019 (štvrtok) o 11.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Nová Lesná.

Oznámenie je uverejnené na úradnej tabuli obce Nová Lesná a na internetovej stránke obce http://www.novalesna.sk/ odo dňa 07.06.2019

Oznámenie o začatí prerokvania návrhu ÚPN dokumentácia – pre verejnosť

V zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4“ do 30 dní odo dňa, keď boli o tom upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 4“ nemá pripomienky.

Oznámenie o začatí prerokvania návrhu ÚPN dokumentácia – pre ištitúcie

Návrh ZaD 4

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 8. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.