Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

You may also like...