Nová Lesná

Plošné testovanie v obci Nová Lesná

Oznamujeme občanom, že plošné testovanie na COVID – 19 pre občanov od 15 do 65 rokov sa uskutoční v obci Nová Lesná dňa 22.01.2021 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v...

Usmernenie k zákazu vychádzania

S účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...

Zverejnenie zámeru Peter Knižka

Zámer vo vzťahu ku parc. KN C č. 431/1 o výmere 92 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1, kat. územie Nová Lesná, vo vlastníctve obce Nová Lesná, predať majetok obce...

Zverejnenie zámeru Sisulienka

Zámer obce Nová Lesná zameniť majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce so súkromným majetkom vo vlastníctve spoločnosti Sisulienka, s.r.o. so sídlom : ul. Okružná č. 18, 058...

Zverejnenie zámeru NL Resort

Zámer obce Nová Lesná zriadiť vecné bremeno na ťarchu majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce v prospech spoločnosti Nová Lesná Resort s.r.o. so sídlom: Kopčianska 10 Bratislava...

Maľované mapy

Maľované mapy – zaujímavo spracovaná mapa, jednoduchá orientácia, objekty na mape sú zachytené tak ako v skutočnosti vyzerajú. Obec Nová Lesná po dohode so zástupcami firmy využila priestor na propagáciu obce a aktivít v...