Category: Obecný úrad

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru Peter Knižka

Zámer vo vzťahu ku parc. KN C č. 431/1 o výmere 92 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1, kat. územie Nová Lesná, vo vlastníctve obce Nová Lesná, predať majetok obce...

Zverejnenie zámeru Sisulienka

Zámer obce Nová Lesná zameniť majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce so súkromným majetkom vo vlastníctve spoločnosti Sisulienka, s.r.o. so sídlom : ul. Okružná č. 18, 058...

Zverejnenie zámeru NL Resort

Zámer obce Nová Lesná zriadiť vecné bremeno na ťarchu majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce v prospech spoločnosti Nová Lesná Resort s.r.o. so sídlom: Kopčianska 10 Bratislava...

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia: (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v...

Editor Picks