Category: Obecný úrad

Voľby do Vyššieho územného celku

Voľby do Vyššieho územného celku

Prinášame vám zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja za náš volebný obvod (okres Poprad) a zoznam kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 v čase...

Plocha vyhradená na vylepovanie predvolebných plagátov

Plocha vyhradená na vylepovanie predvolebných plagátov

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 Vám oznamujeme, že vyhradená plocha na vylepovanie predvolebných plagátov bude na informačnom valci na Školskej ulici, umiestneného na autobusovej zastávke v centre obce...

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná – oznámenie o prerokovaní Obec Nová Lesná v zmysle § 16 ako príslušný orgán územného plánovania a podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom...

Pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti

Pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí zverejňujeme odporúčania pre obyvateľstvo – zaslané Sekciou integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu MV...