Category: Obecný úrad

Samosčítanie obyvateľov v obci Nová Lesná

V termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa uskutočňuje elektronické samosčítanie obyvateľov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova cez formulár na www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Povinnosť sčítať...

BRKO – biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad zahŕňa všetky organické látky v odpade, ktoré sa môžu mikroorganizmami a inými živými látkami rozložiť na oxid uhličitý, vodu, metán alebo jednoduché organické molekuly kompostovaním, aeróbnym rozkladom, anaeróbnym rozkladom alebo podobnými...

Výzva k usmerneniu vývozu KO 220 l nádob

Na základe schváleného VZN č.7/2018 obce Nová Lesná o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Vás týmto vyzývame k úprave platby podľa veľkosti objemu komunálnej nádoby....

Plošné testovanie v obci Nová Lesná

Oznamujeme občanom, že plošné testovanie na COVID – 19 pre občanov od 15 do 65 rokov sa uskutoční v obci Nová Lesná dňa 22.01.2021 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v...

Usmernenie k zákazu vychádzania

S účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...