Category: Obecný úrad

Výzva k usmerneniu vývozu KO 220 l nádob

Na základe schváleného VZN č.7/2018 obce Nová Lesná o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Vás týmto vyzývame k úprave platby podľa veľkosti objemu komunálnej nádoby....

Plošné testovanie v obci Nová Lesná

Oznamujeme občanom, že plošné testovanie na COVID – 19 pre občanov od 15 do 65 rokov sa uskutoční v obci Nová Lesná dňa 22.01.2021 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v...

Usmernenie k zákazu vychádzania

S účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...

Editor Picks