Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Category Archives: Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk navrh-vzn-pohrebiska-2-2020 Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude zvesený dňa 29. 2. 2020 Ďakujeme za pochopenie.

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 1/2020 o verejnom poriadku na území obce

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 1/2020 o verejnom poriadku na území obce navrh-vzn-1-2020 Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude zvesený dňa 29. 1. 2020 Ďakujeme za pochopenie.

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej navrh-dodatok-1-zasady-odmenovania-poslancov Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude zvesený dňa 29. 1. 2020 Ďakujeme za pochopenie.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 zo dňa 04. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určuje deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia

Pozvánka na 9. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2019, zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra

Záverečný účet obce za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018

Vybudovanie transportnej optickej siete pre obec Nová Lesná na báze optického minikábla

Spoločnosť SUPtel, s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava na základe splnomocnenia od investora Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava bude v obci zabezpečovať líniovú stavbu – Vybudovanie transportnej optickej siete pre obec Nová Lesná na báze optického minikábla, ktorý bude zafúknutý

Skutočný rozpočet za rok 2018

Skutočnosť rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok 2018. V tabuľke nájdete schválený rozpočet, upravený rozpočet počas roka 2018 a skutočný rozpočet. Skutočný rozpočet za rok 2018

Voľby do Európskeho parlamentu

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z.z. zo dňa 4. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu určuje deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v čase od

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z.z. zo dňa 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky určuje deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v čase od

Finančný rozpočet obce Nová Lesná na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Finančný rozpočet obce Nová Lesná na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Príloha: schvaleny-rozpocet-1 schvaleny-rozpocet-2

VZN č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Príloha: vzn-7-2018