Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Archív rubriky: Úradná tabuľa

Memoriál Jána Stilla 2017 – informácia

Vážení občania, v dňoch 14.7. – 15.7.2017 sa bude konať v našej obci 18. ročník podujatia Memoriál Jána Stilla. Tento športový projekt je určený pre všetkých fanúšikov športu – pre profesionálnych i amatérskych bežcov, pre ich sprievodné tímy, rodinných príslušníkov i návštevníkov, ktorí

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. zo dňa 28. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určuje deň ich konania na sobotu 04. novembra 2017. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v

Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala Obec Nová Lesná dotáciu na projekt Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná. Oblasťou intervencie je obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca OcZ Nová Lesná

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Nová Lesná. Príloha k článku: oznamenie-post-poslanca

Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebného diela „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy Nová Lesná“. Predmet zmluvy je výsledkom verejného obstarávania na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky č.964/2016 zo dňa 22.06.2016. Zmluva (PDF)

Návrh úpravy finančného rozpočtu k 14. 6. 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1

Návrh úpravy finančného rozpočtu k 14. 6.2016. Rozpočtové opatrenie č. 1

Návrh na schválenie Záverečného účtu za rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určuje deň ich konania na sobotu 5. marca 2016. Voľby do NR SR sa uskutočnia v čase od 7.00

Výzva na predloženie ponúk – havarjiný stav miestnych komunikácií

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Hritzom Vás týmto vyzýva k vypracovaniu cenovej ponuky na havarijný stav miestnych komunikácií v obci Nová Lesná. Ide o tieto práce Oprava kanalizačného poklopu pri súp.č. 352 na ulici Zakladateľov Oprava kanalizačného

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v obci Nová Lesná

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. V prípade, že ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených

Dodatok 3 k VZN 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná VZN č.4/2008 sa mení v nasledovných bodoch: v §2 Výška príspevku za

Voľby do Vyššieho územného celku

Prinášame vám zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja za náš volebný obvod (okres Poprad) a zoznam kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 do 22.00 h. Kandidáti