Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Category Archives: Hospodárenie obce

Informácia o podaní daňového priznania na daň z nehnuteľností na rok 2018

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom Ing. Petrom Hritzom týmto oznamuje občanom, že do 31. 1. 2018 je potrebné podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňové priznanie je povinný: ten, kto nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2017 ten, komu

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017 spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 kontrola odoslaných faktúr jún – december 2017 kontrola evidencie pohľadávok kontrola vymáhania pohľadávok kontrola príjmových pokladničných dokladov kontrola

Rozpočet na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019

Rozpočet na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019 Rozpočet na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019

Nová Lesná odmenená Pečaťou Rozvoja obcí a miest

Dňa 11. januára 2016, bola naša obec ocenená Národným informačným strediskom SR, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát. Súčasťou ocenenia je aj pečať, ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce celý kalendárny rok 2016,

Rozpočet obce na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018

Rozpočet obce na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018 Rozpočet obce na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018

Úprava finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1

Predkladáme vám úpravu finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1 Predkladá: Ing. Peter Hritz, starosta obce Spracovala: Mária Kovalčíková, ekonómka Vyvesené na obecnej tabuli dňa 09.06.2015 uprava-rozpoctu-2015

Záverečný účet obce Nová Lesná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol

Rozpočet na roky 2015-2017

Prinášame Vám rozpočet obce na nasledujúce obdobie rokov 2015-2017 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.11.2014 pod číslom uznesenia 422/B. Rozpočet obce na rok 2015-2017

Informácia o hospodárení obce za 1. polrok 2012

Prinášame vám prehľad o hospodárení obce v prvom polroku roku 2012. Podrobnosti nájdete v prílohe k článku. Príloha k článku: informácia o hospodárení obce 1. polrok 2012

Hospodárenie obce za rok 2011

Predkladáme vám k nahliadnutiu hospodárenie obce za rok 2011 spolu s vyjadrením audítora k ročnej závierke za rok 2011. Správa o bilancií aktív a pasív v súvahe k 31.12.2011 vo výške 1 704 401,74,- € z toho: Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej

Rozpočet obce na rok 2012

Prinášame Vám rozpočet obce na nasledujúci rok 2012 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 pod číslom uznesenia 99/A/1. Rozpočet obce na rok 2012

Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2011

Priášame vám zoznam bežných príjmov a výdavkov obce za tretí štrvťrok roku 2011. Hospodárenie obce za 3. štvťrok roku 2011