Category: Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Rozpočet na roky 2015-2017

Prinášame Vám rozpočet obce na nasledujúce obdobie rokov 2015-2017 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.11.2014 pod číslom uznesenia 422/B. Rozpočet obce na rok 2015-2017

Hospodárenie obce za rok 2011

Predkladáme vám k nahliadnutiu hospodárenie obce za rok 2011 spolu s vyjadrením audítora k ročnej závierke za rok 2011. Správa o bilancií aktív a pasív v súvahe k 31.12.2011 vo výške 1 704 401,74,- € z...

Rozpočet obce na rok 2012

Prinášame Vám rozpočet obce na nasledujúci rok 2012 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 pod číslom uznesenia 99/A/1. Rozpočet obce na rok 2012