Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Archív rubriky: Hospodárenie obce

Hospodárenie obce za rok 2010

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2010. Na nasledujúcich riadkoch si môžete prevziať dokumenty vo formáte PDF: Záverečný účet obce 2010 Hospodárenie obce za rok 2010

Finančný rozpočet na rok 2011

Finančný rozpočet obce Nová Lesná na rok 2011 Prílohy k dokumentu Finančný rozpočet obce na rok 2011

Odmeňovanie poslancov OcZ

Obec Nová Lesná uverejňuje dokument Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa §11 ods. 4 písm. k) v spojení s §25 ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hospodárenie obce za rok 2009

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2009, správa nezávislého audítora. Na nasledujúcich riadkoch si môžete prevziať dokumenty vo formáte PDF: Správa audítora za rok 2009 Záverečný účet obce za rok 2009 Hospodárenie obce za rok 2009

VZN 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Lesná. Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v zmysle § 11 ods. 4 písmena a) Zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 Zákona č.138/1991 Zb. o

Hospodárenie obce za rok 2008

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2008, správa nezávislého audítora. Prílohy k dokumentu hospodarenie-obce-rok-2008.pdf suvaha-rok-2008.pdf vykaz-ziskov-a-strat-rok-2008.pdf

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý programový dokument vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č.503/2001 Z.z. PHSR obce Nová Lesná zahŕňa kľúčové javy a kladie dôraz na ich vzájomnú prepojenosť a interakciu. Celý proces vypracovania PHSR