Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Archív rubriky: Územný plán obce

Stavebné konanie – Apartmánový hotel AtlasReal

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Prílohy k dokumentu Stavebné konanie – Apartmánový hotel AtlasReal

Vyhodnotenie pripomienkového konania verejnosti k ÚPN-O

Vyhodnotenie pripomienkového konania verejnosti k návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce. Prílohy k dokumentu Vyhodnotenie pripomienkového konania verejnosti k ÚPN-O

Zverejnenie záväznej časti schválenej zmeny a doplnku ÚPN-O

Zverejnenie záväznej časti schválenej zmeny a doplnku ÚPN-O Nová Lesná, časť: „Nová Lesná-JUH“ v katastrálnom území Nová Lesná, vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2010, schválenom Obecným zastupiteľstvom obce Nová Lesná dňa 29.6.2010 na svojom 30. zasadnutí, pod č.uznesenia 236.

Zápisnica z prerokovania zadania ÚPN-O

Zápisnica z prerokovania zadania územného plánu obce Nová Lesná konaného dňa 11.mája 2010 o 15.00 hod. v sále obecného úradu. Prílohy k dokumentu Zápisnica z prerokovania zadania územného plánu obce Nová Lesná

Oznámenie o prerokovaní zadania ÚPN-O našej obce

Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu obce Nová Lesná Prílohy k dokumentu zadanie-upn-o-nova-lesna.pdf zadanie-upn-o-oznam-organizacie.pdf zadanie-upn-o-oznam-verejnost.pdf

Požiadavky občanov na zmeny a úravu ÚPN-O

Obec Nová Lesná ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §§ 11 a 19a, 19 b ods.1 písm. a

Upravený návrh čiastkovej zmeny ÚPN – lokalita Nová Lesná JUH

Opätovné zverejnenie druhého upraveného návrhu zmeny a doplnku ÚPN obce Nová Lesná – lokalita: „Nová Lesná JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu a výsledkov prerokovania jeho upraveného návrhu V súlade s § 22 zákona

Oznámenie o začatí procesu obstarávania ÚPN-O – oprava

OPRAVA V prílohe nájdete opravený text dokumentu „Oznámenie o začatí procesu obstarávania ÚPN-O“ obce Nová Lesná Prílohy k dokumentu upn-zacaitok-obstaravania-oprava.pdf

Opätovné zverejnenie upraveného návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O

Opätovné zverejnenie upraveného návrhu zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná – lokalita: „Nová Lesná JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu Prílohy k dokumentu opatovne-zverejnenie-upraveneho-navrhu-zad-juh.pdf komplexny-urbanisticky-navrh-priesvitka.pdf zaber-ppf-priesvitka.pdf zaber-ppf-text.pdf

Oznámenie o začatí procesu obstarávania ÚPN-O

Obec Nová Lesná ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §§ 11 a 19a, 19 b ods.1 písm. a

Schválená zmena a doplnok ÚPN-O IBV–juho–východ

Zverejnenie schválenej zmeny a doplnku ÚP obce Nová Lesná, lokalita: „IBV–juho-východ“, v katastrálnom území Nová Lesná; vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením obce č. 4/2009, schválenom Obecným zastupiteľstvom obce Nová Lesná dňa 10.12.2009 na svojom 25. riadnom zasadnutí, pod č.uznesenia: 195 Prílohy

Apartmány High Tatra Residence Nová Lesná

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vydáva nasledovné Záverečné stanovisko (Číslo: 11857/2008-3.4/zk) vydané MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o