DHZ

140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor V Novej Lesnej začal písať svoju históriu v roku 1880, avšak nevieme v ktorom mesiaci. Nezachovali sa žiadne písomnosti ani kronika. Prvá zmienka je podľa získaných starých fotografií až po vojne a v päťdesiatich rokoch, kedy sa najskôr muži a postupom času aj ženy začali zúčastňovať súťaží. Zbor mal automobil značky „HORCH“, ktorý mal vpredu čerpadlo, po bokoch mal lavice, kde sa zmestilo 10 členov a podľa potreby aj viac. DHZ mal vo výzbroji striekačku na podvozku PPS-16, ktorá bola veľmi výkonná. Ani táto sa nezachovala. Činnosť zboru sa zameriavala hlavne na bojaschopnosť pri požiaroch v obci, a tiež pri žatevných prácach, nakoľko sa zrno mlátilo na poli. Tiež boli zavedené nočné hliadky pri žatve. Družstvo mužov sa zúčastňovalo pravidelne na okresných kolách. Pri hasičskom zbore bolo aj družstvo žien. Taktiež boli aj dorastenecké družstvá. V 50 – tich rokoch bol veliteľom Michal Knižka. Na jeho miesto v 60 – tich rokoch nastúpil Ján Mick, ktorý bol veliteľom pri súťažiach v Novej Lesnej v roku 1962. V roku 1973 sa na podnet Pavla Glejduru začala aktivovať nová generácia zboru, nakoľko činnosť zboru nebola aktívna. Predsedom sa stal Viktor Spitzkopf, ktorý si našiel dobrú partiu členov a vedel ako na to. Do funkcie tajomníka bol menovaný Milan Šifra, kedy sa počas jeho práce v zbore začali rôzne aktivity ako brigády pri čistení potoka, pomoc pri kosení a pri hrabaní v spolupráci s členkami Slovenského zväzu žien, kde sa o peniaze podelili. Finančnú pomoc sme si museli odpracovať. Po odchode Viktora Spitzkopfa sa ujal funkcie predsedu Alojz Rusnák, ktorý sa stal dôstojným nástupcom, a za jeho činnosti sa práca zboru zlepšila. Treba spomenúť aj dlhoročného strojníka Michala Kozu st., ktorý sa zodpovedne staral o zverenú techniku.

V roku 1975 sa stal veliteľom Ján Štrbjan. V roku 1985 začal funkciu veliteľa vykonávať Pavol Kozempel. Ďalším bol Alexander Prax, ktorý bol až do roku 1994, kedy sa začala kríza DHZ o nezáujem členov a zmeny riadenia. Bol vyhlásený krízový stav, a na podnet vtedajšieho starostu obce Jána Mikolaja bolo vymenované pohotovostné družstvo, kde bol do funkcie vymenovaný Ján Knižka. V roku 2002 sa partia chlapcov pod vedením Milana Knižku rozhodla oživiť činnosť DHZ v Novej Lesnej a začali pracovať na jej založení. Zúčastňovali sa súťaží, pomáhali pri akciách v obci a pri iných aktivitách. Ďalším veliteľom sa v roku 2009 stal Róbert Bednár, ktorý je v tejto funkcií doteraz. V roku 2002 pri začiatku novej činnosti nastúpil na funkciu predsedu Ondrej Majerčák, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 2015. Na jeho miesto bol zvolený Milan Šifra, ktorý túto funkciu vykonáva dodnes. Náš zbor sa popri súťažiach zameriava hlavne na výchovu mladých hasičov, na pomoc obci pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Máme už 15 ročnú spoluprácu so SDH Nasavrky (ČR), kde si vymieňame skúsenosti a priateľstvo medzi národmi. Máme 35 platiacich členov, ktorí sa podľa svojich možnosti zapájajú do činnosti v zbore. Referent mládeže Milan Šifra začal s deťmi od 8 do 15 rokov v súťaži „PLAMEŇ“, kde sa chlapci a dievčatá stali víťazmi okresných kôl. Družstvo DHZO sa stalo v roku 2017 a 2019 víťazom Previerok pripravenosti okresu Poprad. V roku 2008 bol pre potreby hasičov zakúpený starší automobil Avia, ktorý je tu dodnes. V roku 2016 dostal DHZO od Ministerstva vnútra SR nový automobil IVECO s plnou výbavou, ktorý využívame pri zásahoch a súťažiach. Naša ďalšia technika je striekačka PPS-15, PPS-12 a PPS-8, ktoré sú všetky zásahu schopné. Naši členovia sa zúčastňujú ako rozhodcovia súťaží pri územných kolách. Pri príležitosti 140 rokov od vzniku by som chcel vyzdvihnúť prácu tých členov, ktorí sa zaslúžili o dobrú povesť zboru. Z tých starších sú to Knižka Michal, Mick Ján st., Šimšaj Ondrej st., dlhoročný strojník, Miko Anton, strojník, Štrbjan Ján, veliteľ Kozempel Pavol, Knižka Ján, Knižka Milan, Bednár Róbert, Koza Michal st., strojník, Spitzkopf Viktor, Rusnák Alojz, Prax Alexander, Majerčák Ondrej a Šifra Milan. Treba poďakovať všetkým starostom obce, ktorí podporovali činnosť hasičov a pomáhajú doteraz. Tiež chcem poďakovať sponzorom ,,Mastné brady“, ktorí nám pomohli s nakúpením výstroje a Penziónu „Alex“ za pomoc. Chcem poďakovať všetkým žijúcim členom za dobrú prácu pre zbor a príkladnú prezentáciu, za čo im patrí srdečná vďaka. Keby som chcel každého vyzdvihnúť, potreboval by som na to päť strán. Náš DHZ má momentálne 35 členov, z toho 5 žien. Máme 7 členný výbor, ktorý sa schádza podľa potreby. Revízorom je Knižka Milan. Zameriavame sa hlavne na preventívne prehliadky, súťaže a výchovu mladých hasičov. Tiež pomáhame obci pri kultúrnych a športových podujatiach. Naším cieľom je, aby činnosť DHZ v obci nezanikla, preto sa snažíme vychovať mladých členov, i keď je to z roka na rok ťažšie pre nezáujem mladých. Verím, že naša snaha nevyjde nazmar. Rok 2020 je pre nás hasičov veľmi ťažký. Nemáme žiadne súťaže, výcvik bol obmedzený, a zatiaľ sme nedostali pokyn k činnosti. Verím, že som trochu občanov oboznámil s históriou zboru, nakoľko som nemal možnosť čerpať zo starších dokumentov, len to čo som vedel od môjho vstupu v roku 1973 až doteraz. Iste mi prepáčite, ak som niečo zabudol alebo som niekoho nevyzdvihol osobne. Chceli sme mať oslavy, ale v tejto dobe to zatiaľ nie je možné. Mal prísť náš Prezident DPO SR, ktorý nám mal odovzdať zástavu DPO SR za dobre výsledky organizácie. Ak to bude možné, tak verím že tie oslavy budú. Toľko o činnosti a histórii nášho zboru.

Šifra Milan, predseda DHZ