Najnovšie články

Správne konania – ochrana prírody

Správne konania – ochrana prírody

Obec Nová Lesná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany...

Kontajnery pre jesenné upratovanie

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 budú v obci Nová Lesná pristavené kontajnery na jesenné upratovanie. V termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 bude zároveň pristavený kontejner...

Plocha vyhradená na vylepovanie predvolebných plagátov

Plocha vyhradená na vylepovanie predvolebných plagátov

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 Vám oznamujeme, že vyhradená plocha na vylepovanie predvolebných plagátov bude na informačnom valci na Školskej ulici, umiestneného na autobusovej zastávke v centre obce...

Cena starostu a Cena obce za rok 2013

Cena starostu a Cena obce za rok 2013

Vyvrcholením tohoročného Bartolomejského dňa bolo slávnostné udeľovanie Ceny starostu za rok 2013 a Ceny obce za rok 2013. Starosta obce Ing. Peter Hritz ocenil novolesňanov, ktorí svojimi činmi prispeli ku kultúrno-spoločenskému rozvoju obce Nová...

Obecný spravodajca 4/2013

Vyšiel nový Obecný spravodajca Nová Lesná č.4. V čísle nájdete tie základné informácie uplynulých dní. Okrem pravidelného príhovoru starostu obce v čísle nájdete rozsiahly článok z Bartolomejského dňa, pravidelný príspevok SENIORklubu a niekoľko krátkych...

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...