Najnovšie články

Celodenná lyžovačka za 1 €! 0

Celodenná lyžovačka za 1 €!

Starosta obce a Ski Greguška pozývajú občanov Novej Lesnej v sobotu dňa 14.1.2012 na celodennú lyžovačku za 1,-€. Svah v katastri našej obce je pravidelne zasnežovaný a upravený počas celej zimnej sezóny. V prevádzke...

VZN č.2/2011 o daniach a poplatkoch…

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2011 Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná, vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6...

Rozpočet obce na rok 2012

Prinášame Vám rozpočet obce na nasledujúci rok 2012 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 pod číslom uznesenia 99/A/1. Rozpočet obce na rok 2012

Vyšiel posledný Obecný spravodajca roku 2011

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok posledné tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza, ktorí informuje o aktivitách posledných mesiacov roku 2011. Nájdete tu oznam o zmenách...

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová...