Starosta obce

Novým starostom obce sa v novembrových voľbách 2010 stal Ing.Peter Hritz.
Zvolený do funkcie bol 27.11.2010 na volebné obdobie do roku 2014.

Ing. Peter Hritz
Narodený 10.9.1966 v Levoči. Je otcom dvoch dcér (Petra a Annamária)
hritz-2013
V roku 1985 ukončil s vyznamenaním gymnázium v Poprade. Jeho štúdium pokračovalo na VŠT v Košiciach, ktoré v roku 1992 úspešne ukončil a získal titul strojný inžinier v odbore ekonomika a riadenie priemyselnej výroby.

V rokoch 1992 až 1994 pôsobil ako profesionálny športovec v kluboch Dukla Banská Bystrica a Slávia TU Košice. Bol reprezentantom Československa a Slovenskej republiky v ľahkej atletike. Získal niekoľko titulov majstra republiky v behu na 800m, 1500m, 5000m, v cezpoľnom behu a v polmaratóne. Bol účastníkom viacerých svetových podujatí (EKIDEN-Tokio 1993, MS DIJON 1992)
V rokoch 1995–2002 pôsobil ako tréner v školskom športovom stredisku pri ZŠ Dolný Smokovec, jeho zverenci získali niekoľko titulov majstra Slovenskej republiky.
Od roku 1995 bol spoluzakladateľom a riaditeľom medzinárodných pretekov Memoriál Jána Stilla. Od roku 2002 pôsobí aj ako živnostník v cestovnom ruchu.
V roku 2002 získal ocenenie Manažér roka za najlepšie bežecké podujatie.
V roku 2003 bol iniciátorom podpisu protokolu o priateľstve obce Nová Lesná s obcou Nasavrky v Českej republike.
V roku 2008 prevzal ocenenie z rúk primátora Kežmarku za prínos v oblasti športu pre pod-tatranský región.

Medzi jeho záľuby patrí najmä šport, turistika, história, návšteva kultúrnych pamiatok.


Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • a) poslanca
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 • d) predsedu samosprávneho kraja
 • e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 • f) podľa osobitného zákona

Starosta

 • a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia
 • b) vykonáva obecnú správu
 • c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
 • e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Mandát starostu zaniká:

 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 2. uplynutím funkčného obdobia
 3. vzdaním sa mandátu
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony
 6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 8. smrťou
 9. zrušením obce

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 2019