Tagged: obecná knižnica

Štatút Obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 15 ods. 2 písm. d, na základe § 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe...

Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza na ulici Školskej v budove „ starý mlyn“ spolu so SENIOR klubom. Knihovničkou je pani Anna Gánovská. Knižnica do roku 1992 niesla názov „ Miestna ľudová knižnica“ . Po hĺbkovej...