Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Archív značky: VZN

Dodatok 1/2010 k VZN 3/2009 o ochrane životného prostredia

Dodatok č.1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nová Lesná V Článku VI. Sankcie sa ods.2 vypúšťa celý text nasledovne: 2. V zmysle zákona SNR č.

VZN 2/2010 o čiastkovej zmene a doplnku ÚPN

Obec Nová Lesná ako orgán územného plánovania v zmysle §16 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, vyhlasuje v súlade s §27 ods.3 stavebného zákona a §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších

VZN 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Lesná. Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v zmysle § 11 ods. 4 písmena a) Zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 Zákona č.138/1991 Zb. o

VZN 4/2009 o čiastkovej zmene a doplnku územného plánu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná, pre lokalitu: „IBV – JUHO-VÝCHOD“ vzn-2009-04.pdf

VZN 3/2009 o ochrane údržbe a tvorbe životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná podľa §4 ods. 3 písm. f), písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa §69 ods. 2 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Dodatok 1/2009 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nová Lesná O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu Predmetom Dodatku Všeobecného záväzného nariadenia obce Nová Lesná O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 1/2008 je následovné: I. Článok VI. sa nahrádza týmto textom:

Dodatok 1/2008 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Predmetom doplnku č.1/2008 Všeobecného záväzného nariadenia obce Nová Lesná o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu je následovné: I. Článok VI. sa nahrádza týmto textom: Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu vykonávajú na základe zmluvy od 1.1.2008 Verejnoprospešné

Štatút Obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 15 ods. 2 písm. d, na základe § 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie s použitím

VZN 2/2009 o čiastkovej zmene a doplnku územného plánu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná, pre lokalitu: „Bytové domy Pod vodojemom II.časť“ vzn-2009-02.pdf

VZN 5/2008 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v súlade s ustanovením § 6 ods. a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.

VZN 1/2007 o miestnych daniach s poplatkoch za odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2007 Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

VZN 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto: