Tagged: VZN

Dodatok 1/2010 k VZN 3/2009 o ochrane životného prostredia

Dodatok č.1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nová Lesná V Článku VI. Sankcie sa ods.2 vypúšťa celý text nasledovne:...

VZN 2/2010 o čiastkovej zmene a doplnku ÚPN

Obec Nová Lesná ako orgán územného plánovania v zmysle §16 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, vyhlasuje v súlade s §27 ods.3 stavebného zákona a §6 zákona...

Štatút Obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 15 ods. 2 písm. d, na základe § 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe...

VZN 1/2007 o miestnych daniach s poplatkoch za odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2007 Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6...