Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)

Na tomto mieste nájdete všetky platné VZN obce Nová Lesná.

2021
VZN č. 1/2021 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Nová Lesná
Dodatok č. 3 k VZN č. 7 z roku 2018 o odpadoch
Dodatok č. 1/2021 K VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi podľa Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších zákonov a predpisov

2020
Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
VZN 1/2020, O verejnom poriadku na území obce
VZN 2/2020, Prevádzkový poriadok pohrebísk
VZN 3/2020, Školský obvod pre obec Nová Lesná
VZN 4-2020 o poskytovaní informácií
VZN 5-2020 o určení čiastočných úhrad na činnosť materskej školy
smernica-1-2020-o-predpise-pre-vedenie-pokladnice
smernica-2-2020-upravujuca-obeh-uctovnych-dokladov-a-podpisove-zmluvy
smernica-3-2020-pre-vykonanie-inventarizacie

2019
Dodatok 1/2019 k VZN 7/2018
VZN 2/2019 – ZaD 4, ÚPN-O Nová Lesná
Smernica 1/2019 O registratúrnom poriadku

2018
VZN 7/2018 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN 1/2018 – Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná
VZN 3/2018 – O evidencii pamätihodností obce Nová Lesná

2016
VZN 6/2015 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2015
VZN 1/2015 – O spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Nová Lesná

2014
VZN 1/2014 o určení miest a plôch vylepovania volebných plagátov

2011
VZN 1/2011 – O podmienkach držania a chove psov

2010
VZN 3/2010 – O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou