Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)

Na tomto mieste nájdete všetky platné VZN obce Nová Lesná.
2018

VZN 7/2018 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN 3/2018 – O evidencii pamätihodností obce Nová Lesná
VZN 2/2018 – O používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Lesná
VZN 1/2018 – Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná
2016
VZN 6/2015 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2015

2014